Stadgarna

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Skulptrisen

 

 

Föreningens firma och ändamål

 

§1

 

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Skulptrisen.

 

§2

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande mot ersättnirig och utan tidsbegränsning. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har på grund av upplåtefen.

Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

 

§3

 

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

 

 

Inträde i föreningen och medlemskap

 

§4

 

Fråga om att arita en medlem avgörs av styrelsen. Vid denna prövning skall styrelsen iaktta de villkor som anges i dessa stadgar samt bestämmelserna i 2 kap. bostadsrättslagen.

 

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra fågan om medlemskap.

 

§5

 

Har bostadsrätt övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas till medlem i föreningen. Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva

bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet, får förenirigen dock anmana dödsboet att inom sex rnånader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte {år vägras inträde i föreningen, Törvärval bostaasrätten och sökt medlem-skap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, {år

bostadsrätten tvångsförsäljas Br dödsboets räkning.

En juridisk person som har förvärvat en bostadsrätt till en bostadslägenhet får vägras inträde i föreningen. En juridisk person som är medlem i föreningen fär inte utan samtycke av föreningens styrelse genom över)åtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet. Utan hinder av vad som ovan sagts iår en juridisk person utöva bostadsrätten utan att vara medlem i föreningen, om den juridiska personen har Brvärvat bostadsrätten vid exekutiv försäljning eller vid tvångsförsäljning och då hade panträtt i bostadsrätten. Tre år e'rter iörvärvet får föreningen upprnana den juridiska persorien att inom sex månader {råri uppmaningen visa att någon som inte får vägras intr5de i föreningen har förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om uppmaningen inte följs, 'iår bostadsrätten tvångsförsäljas för den juridiska personens räkning.

 

§6

 

Den som en bostadsrätt övergätt till får inte vägras inträde i föreningen om de villkor som 'Föreskrivs i stadgarna är uppfyllda och Breningen skäligen bör godta honom som bostadsrättshavare, om inte annat frarngår av andra och tred3e styckena.

Om en bostadsrätt har övergått till bostadsrättshavarens make eller till någon annan närstående person som varaktigt sammanbodde med bostadsrättshavaren, får inte inträde i föreningen vägras.

Den som förvärvat en andel av en bostadsrätt får vägras medlemskap om inte bostadsrätten efter (6rvärvet irinehas axi makai eller sådana sambor på vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem skall tillämpas.

 

§7

 

Om en bostadsrätt övergätt genom bodelning, arv, testamente, bo(agsskifte eller liknande förvärv och Brv:arvaren inte antagits till med)em, lår (töreningen anmana innehavaren att inom sex månader från anmaningen visa att någon som inte får vägras inträde i föreningen, (6rvärvat bostadsrätten och sökt med!emskap. lakttas inte tid som angetts i anmaningen, får bostadsrätten tvängsförsäljas för förvärvarens räkning.

 

 

Rätt att lösa bostadsrätt till lokal

 

§8

 

Vid övergång av bostadsrätt till tokal skall föreningen ha rätt att lösa bostadsrätten. Lösnings- rätten skall göras gällande hos fi5rvärvaren senast en (1) månad från det datum föreningen mottog Brvärvarens ansökan om medlemskap i föreningen. Förvärvaren av bostadsrätten skall samtidigt som förvärvaren ansöker om medlemskap i föreningen inkomma med köpeavtal i bestyrkt kopia eller vid arinan övergång än köp bestyrkt kopia av handling som styrker övergången. Vid köp skall lösenbeloppet utgöras av köpeskillingen. Vid annan e»vergårig än köp skall lösenbeloppet utgöras av bostadsrättens marknadsvärde. Lösenbeloppet skall betalas inom trettio (30) dagar från den tidpunkt, då lösenbeloppet blev bestämt.

 

 

Avgifter

 

§9

 

För bostadsrätten utgående insats och årsavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstärnma.

För bostadsrätt skall erläggas årsavgift till bestridande av föreningens kostnader för den löpande verksamheten, samt lör de-i 11 E) angivna avsåttningarna-. Arsavgifterna fördelas efter bostadsrätternas andelstal/fördelningstal. Andelstaien/fördelningstalen beslutas av styrelsen. Styrelsen kari besluta att i årsavgiften ingående ersättning för värme, vatten, renhållning, gas eller elektrisk ström skall erföggas efter förbrukning eller yta eller annan vedertagen beräkningsgrund.

Om inte årsavgiften betalas i rätt tid, utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på den obetatda avgiften från föfallodagen tills full betalning sker. Dessutom utgår påminnelseavgift enligt förordningen (1981:1057) om ersättning iör inkassokostnader m.m.

Avgifter skall betalas på det sätt scyrelsen bestämmer. Betalning {år dock alltid ske genom postanvisning, plusgiro eller bankgiro.

 

§10

 

Upplåtelseavgift, övedåtelseavgift och pantsättningsavgift kari tas ut efter beslut av styrelsen. För arbete med övergång av bostadsrätt får överlåtelseavgift tas ut med belopp som rnaximalt får uppgå till 2,5 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Den medlem till vilken en bostadsrätt övergått, svarar normalt Br att överlåtelseavgiften betalas. Föreningen debiterar normalt förvärvaren. För arbete vid pantsättning av bostadsrätt får pantsättningsavgift tas ut med belopp som maximalt får uppgå till 1 % av basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Pantsättningsavgift betalas av pantsättaren.

 

 

Avsättningar och användning av årsvinst

 

§11

 

Inom förening kan bildas följande fonder.

 • Fond för yttre underhåll
 • Dispositionsfond
 • Individuell underhållsfond

 

Styrelsen skall antingen upprätta underhållsplan för genomförandet av underhållet av föreningens hus och årligen budgetera samt genom beslut om årsavgifternas stodek säkerställa eforderliga medel för att trygga underhållet av föreriingens hus.

Alternativt skall avsättning för föreningens fastighetsunderhåll ske årligen, med ett belopp motsvarande minst O,1 % av fastighetens taxeringsvärde om föreningen i sin resultaträkning gör avsättning i form av avskrivning på föreningens byggnader, kan avsättningen till fonden yttre underhåll för samma räkenskapsår, minskas imotsvarande mån.

 

Det överskott som kan uppstä på föreningens verksamhet skall avsättas till

dispositionsfonden. Styrelsen kan disponera dispositionsfonden.

 

Bostadsrättshavarnas individuella underhållsfonder kan bildas genom en engångsavsättning vid bostadsrättsföreningens {örsiärsr för ombildning av hyresrätt till bostadsrätt. Styrelsen fattar beslut om inrättande av, avskaffande av och vilka engångsavsättningar som skall ske till

bostadsföttshavarnas individuella underhållsfonder.

 

 

Styrelse och revisor

 

§12

 

Styreisen består av minst tre högst sju ledamöter samt ingen eller högst fem suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs på ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits. Omval kan ske.

 

§13

 

Styrelsen konstituerar sig själv. Styrelsen är beslutför när fler än hälften av hela antalet

styrelseledamöter är närvarande. När rninsta antal ledamöter är närvarande krävs enhällighet för giltigt beslut.

 

§14

 

Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening.

 

§15

 

Styrelsen eller firmatecknare får inte utan föreriingsstämmans bemyndigande avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt och inte heller riva eller Breta mer omfattande till- eller ombyggnadsåtgärder av sådan egendom. Styrelsen får dock inteckna och beföna den fasta egendornen.

 

§16

 

Styrelsen åligger;

att avge redovisning {ör förvaltningen av föreningens angelägenheter genom att avlämna årsredovisning som skall innehålla berättelse om verksamheten under året

(förvaltningsberättelse) samt redogörelse för föreningens intäkter och kostnader under året (resultaträkning) och för ställnirigen vid räkenskapsårets utgång (balansräkning);

att upprätta budget och fastställa årsavgifter iör det kommande räkenskapsåret;

 

att minst en gång årligen, innan årsredovisningen avges, besiktiga föreningens hus samt inventera övriga tillgångar och i förvaltningsberättelsen redovisa datum för udörd besiktnirig samt vid besiktningen och inventeringen gjorda iakttagelser av särskild betydelse;

 

att minst en rnånad före den föreningsstämma, på vilken årsredovisningen och revisions- berättelsen skall framläggas, till revisorerna lämna årsredovisningen för det föflutna räkenskapsåret; samt

 

att senast en vecka Bre ordinarie föreningsstäma tillställa medlemmarna kopia av årsredovisningen och revisionsberättelsen.

 

§17

 

En revisor och vid behov en suppleant iör denne djs av ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie stämma hållits.

Revisorn åligger:

att verkställa revision av föreningens årsredovisning jämte räkenskaper och s%relsens förvaltning; samt

att senast 'uå veckor {öre ordinarie föreningsstämrna framlägga revisionsberättelse.

 

 

Räkenskapsår

 

§18

 

Föreningens räkenskapsår omfattar 1 januari - 31 december.

 

 

Föreningsstämma

 

§19

 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång om året {öre juni månads utgång.

Extra stärnma hålls då styrelsen firiner skäl till det och skall av styrelsen äveri utlysas då detta för uppgivet ändamål hos styrelseri skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

Kallelse till föreningsstämma och andra meddelande till föreningens medlerrimar skall ske genom anslag å lärnpliga platser inom föreningens hus eller genom en personlig kallelse via utdelning eller brev med posten alternativt e-posl. Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma på stämman. Medlem, som inte bor i föreningens hus, skall skriftligen kallas under uppgiven eller på annat sätt för styrelsen känd adress.

Kallelse {år utfärdas tidigast (yra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 

§20

 

Medlem som önskar få ett äreride behandlat vid stämma skall skriftligen framställa sin begäran hos styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stärnman.

 

§21

 

På ordinarie föreningsstämma skall förekomma följande ärende:

 

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar, ornbud och biträden (röstlängd)
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Anmälan av protokollförare
 4. Val av justerare tillika rösträknare
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett
 6. Godkännande av dagordning
 7. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 8. Föredragning av revisionsberättelsen
 9. Fastställande av resultat- och balansräkningen
 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseris ledamöter
 11. Fråga om användande av uppkommen vinst eller täckande av förlust
 12. Fråga om arvoden
 13. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisor och suppleant för denne
 16. Övriga ärenden, vilka angivits i kallelsen

 

På extra föreningsstämma skall 'F6rekomma endast punkterna a-f samt de ärenden, för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

 

§22

 

Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den stämmans or«:Hörande utsett därtill. l fråga om protokollets innehåll gäller:

 

 1. att röstlängden skall tas fö eller biläggas protokollet
 2. att stämmans beslut skall Töras in i protokollet samt
 3. om omröstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet.

 

Vid stämma fört protokoli skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt (ör medlemmarna. Protokoll skall förvaras betryggande.

 

§23

 

Vid föreningsstämma har varje medlem en röst per bostadsrätt. Om 'tlera medlemmar har en bostadsrätt gemensamt, har de dock tillsammans endast en röst. Röstberättigad är endast den medlem sorn fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

Bostadsrättshavare utövar sin rösträtt vid föreningsstämma av medlemmen personligen eller den som är medlemmens ställ'R5reträdare enligt lag eller genom ombud.

 

Ombud skall förete skriftlig, daterad fullrnakt. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Ombud får bara företräda en medlem. Ombud behöver ej vara medlem i föreningen. Vid föreningsstämma föt beslut om förvärv av hus i enlighet med 9 kap. 19 ! bostadsrättsiagen {år dock ombud, med awikelse från vad som ovan stadgats företräda flera medlemmar i bostadsrättsföreningen. Sist nämnda gäller även om hus förvärvas via t.ex. bolag, ekonornisk förenirig eller liknande.

 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den meriing som fått mer än hälften av de avgivna rösterna. Vid lika röstetai avgörs val genom lottning, medan i andra Frågor den mening gäller som biträds av ordföranden. De fall där särskild röstövervikt edordras för giltighet av beslut behandlas i bostadsrättslagen (1991 :614).

 

 

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

 

 

§24

 

Bostadsrättshavaren skall på egen bekostnad till det inre hålla lägenheten järnte tillhörande utrymmen i gott skick.

 

Bostadsrättshavaren ansvarar bl.a. för

 

 • rummens väggar, golv och tak samt undediggande fuktisolerande skikt,
 • inredning och utrustning i kök, badrum och övriga utrymmen i lägenheten såsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el (inkl proppskåp) till de delar dessa befinner sig inne i Iägenheten och inte är ledningar som föreningen försett lägenheten med och de tjänar fler än en lägenhet,
 • glas och bågar i lägenhetens inner- och ytterfönster,
 • Iägenhetens ytter- och innerdörrar,
 • svagströmsanläggningar,
 • målning av vattenradiatorer, kall- och varmvattenledningar,
 • rökgårigar till kakelugnar,
 • reparation på grund av brand-, vattenledningsskada eller ohyra endast om skadan uppkommit genom eget vållande eller genom vårdslöshet eller försummelse av någon som hör till hans hushåll, gästar honom eller som han inrymt i lägenheten eller som där udör arbete för hans räkning,
 • brandskada som annan än bostadrättshavaren vållat endast om bostadsräföhavaren brustit i den omsorg och tillsyn som han bort iaktta.

 

 

Bostadsrättsföreningen ansvarar bl.a. för

 

 • ventilationsdon,
 • vattenradiatorer med ventiler och termostat dock ej målning,
 • målning av yttersidor av ytterfönster och ytterdörrar, springventiler,
 • stamledningar

 

Föreningen kan genom beslut på föreningsstämma åta sig att utFöra sådant underhåli som bostadsrättshavaren ska svara för enligt denna para«;)ra'r. Ett sådant beslut kan endast avse åtgärd som föreningen avser att vidta i samband med st'6rre underhåll eller ombyggnad och berör bostadsrättshavarens lägenhet.

 

Föreningsstämman kan besluta orn att !örenirigen för att åtgärda brister i en eller flera lägen- heter, skall överta ansvaret för reparation och byte av inredning och utrustning avseende de delar av lägenheten som medlemmen svarar för.

 

§25

 

Bostadsrättshavaren {år inte göra någon väsentlig förändring i lägenheten utan tillstånd ay styrelsen.

 

§26

 

Bostadsrättshavaren är skyldig att när han använder lägenheten iaktta allt som fordras Br att bevara sundhet, ordning och skick inom och utanför huset. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen i överensstämmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyri över att detta också iakttas av dem han svarar för enligt 23 § andra stycket.

Gods som enligt vad bostadsrättshavaren vet är eller med skäl kan misstänkas vara behäftat med ohyra får inte föras in i lägenheten.

 

§27

 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att få komma in i lägenheten och tillhörande utrymmen när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för. När bostadsrätten skall tvångsförsäljas är bostadsrättshavaren skyldig att låta lägenheten visas på lämplig tid. Föreningen skall se tili att bostadsrättshavaren inte drabbas av större o)ägenhet än nödvändigt.

Bostadsrättshavare medges, i iråga om underhåll av rökgångar till kakelugnar, rätt att komma in i annan bostadsrättshavares lägenhet om så behövs för arbete eller tillsyn.

 

§28

 

En bostadsföttshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

 

Samtycke behövs dock inte

 

 1. om en bostadsrätt har förvärvats vid exekutiv försäljning eller tvångsförsäljning av en juridisk person som hade panträtt i bostadsrätten och som inte antagits som medlem i föreningen; eller
 2. om lägenheten är avsedd {ör permanentboende och bostadsrätten till lägenheten innehas av kommun eller ett landsting.
 3.  

 

 

Styrelsen skall genast underrättas om en upplåtelse enligt andra stycket.

 

Bostadsrättshavare, som under viss tid inte har tillfälle att använda sin bostadslägenhet, täi upplåta lägenheten i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Sådant tillstånd skall lärnnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen och föreningen inte har befogad anledning att vägra samtycke. Tillstånd kan begränsas till en viss tid och 'Rf»rerias med villkor.

 

§29

 

Bostadsrättshavaren 4är inte arivända lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa awikelse som är av avsevärd betydelse 4ör föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

 

§30

 

Bostadsrättshavaren får inte iniymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller nägon annan medlem i föreningen.

 

§31

 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tilmätts är {örverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning:

 

 1. om bostadsrättshavaren dröier med att betata insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren drö)er med att betala årsavgift utöver tre veckor efter förfallodagen,
 2. om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,
 3. om fögenheten används i strid med 28 eller 29 §§,
 4. om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i aridira hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsråttshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelseri om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyrari sprids i huset,
 5. om lägenheten på annat sätt vanvårdas e!ler om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand åsidosätter något av vad som enligt 25 § skail iakttas vid lägenhetens begagnande eller brister i den tillsyn som enligt samma paragra4t åligger en bostadsrättshavare,
 6. om bostadsrättshavaren inte fömnar tillträde till lägenheten enligt 26 § och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta,
 7. om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt {ör föreningen att skyldigheten fullgöres,
 8. om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör e!ler i vilken till inte oväsentlig del ingår brottsligt förfarande, eller för til!fälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

 

Nyttjanderätten är inte (örverkad, om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ririga betydelse.

 

Uppsägning på grund av förhållande som avses i första stycket 2, 3 eller 5-7 får ske endast om bostadsrättshavaren Imer bli att efter tillsägelse vföta rättelse utan dröjsmål.

 

Ifråga om en bostadsiägenhet får uppsägning, på grund av förhållande som avses i första stycket 2, inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelsen och får ansökan beviljad.

 

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

 

 

Övriga bestämmelser

 

§32

 

För föreningen gällande ordnirw3sregler utFärdas av styrelsen och gäller från och med den

tidpunkt när de distribuerats.

 

§33

 

Vid föreningens upplösning skall Tör'taras enligt 9 kap 29 § bostadsrättslagen (1999:614). Behållna tillgångar skall fördelas me!lan bostadsrättshavarna efter lägenheternas insatser.

 

§34

 

Utöver dessa stadgar gäller {ör föreningens verksamhet vad som stadgas i bostadsrättslagen (1991:614), andra tillämpliga lagat samt om sädana firins, föreningens ordningsregler.

 

Dessa stadgar har antagits vid extra föreningsstämma den 9 oktober 2012.

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

07:18 AM Dec 12

Etiam auctor is inasre aliquem the scelerisque suspendisse.

09:44 AM Dec 05

AENEAN DOLOR

8901 Marmora Road

Glasgow

D04 89GR

 

+00 (123) 456 78 90

mail@demolink.org

POSUERE ETIAM

Etiam auctor is inasre aliquet a aliquem

is sodales risus the suspendise.

Copyright © All Rights Reserved